व्युत्पत्तीशास्त्र | Etymology
व्युत्पत्तीशास्त्र (etymology) ह्या अभ्यास-शाखेत शब्दांचा इतिहास, त्यांचे कूळ, कालौघात त्यांचे स्वरूप आणि अर्थ यांत कसा बदल होत गेला ह्याचा अभ्यास केला जातो....
Read more