ठिपके जोडू या, भूमितीशी मैत्री करू या – ७० रुपये

(ठिपक्यांच्या कागदाचा वापर करून भूमिती समजून घेता यावी म्हणून… )